Privacystatement Huis naar het hart.

Huis naar het hart, gevestigd te Bodegraven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63 131749, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Huis naar het hart met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 

1. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Huis naar het hart persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentie
̈le) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Huis naar het hart; 

c. deelnemers aan bijeenkomsten van Huis naar het hart
d. alle overige personen die met Huis naar het hart contact opnemen of van wie Huis naar het hart

persoonsgegevens verwerkt. 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Huis naar het hart verwerkt persoonsgegevens die: 

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of 

digitaal (via e-mail of aanmeldformulier van Crossuite) heeft verstrekt, zoals 

contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of 

verwijzers. 

 c. Huis naar het hart verwerkt persoonsgegevens die worden gebruikt voor supervisie en/of opleiding. Er worden, indien daar expliciete schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt, geluid en/of video-opnames gemaakt tijdens sessies. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt (naam en e-mailadres) bij toepassingen voor e-health (Therapieland). 

 

3. Doeleinden verwerking
Huis naar het hart verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; 
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

4. Rechtsgrond

Huis naar het hart verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwering op basis van de toestemming voor de intrekking;
2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst;

3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegeven voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers 

Huis naar het hart kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) 

inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Huis naar het hart persoonsgegevens verwerken. 

Huis naar het hart sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de 

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

 

6. Persoonsgegevens delen met derden 

AB Psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling 

(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting 

nodig is. Huis naar het hart deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, 

tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval 

worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

 

7. Doorgifte buiten de EER
Huis naar het hart geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag Huis naar het hart ervoor zorg dat de doorziet alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin ben de Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG)

 

8. Bewaren van gegevens 
Huis naar het hart bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Huis naar het hart hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

Medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
(Financiële) Administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 

9. Wijzingen privacy statement
Huis naar het hartkan dit privacystatement altijd wijzingen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Huis naar het hart gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzingen. 

 

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Huis naar het hart te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Huis naar hart door een e-mail bericht te sturen naar info@huisnaarhart.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Huis naar het hart persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Huis naar het hart door een e-mail te sturen naar info@huisnaarhethart.nl Een klachten trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)